Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора Університету такі документи:

– особисту заяву встановленої форми зі згодою наукового керівника;

список опублікованих наукових праць, а за їх відсутності – реферат з обраної наукової спеціальності на 25-30 друкованих аркушах із рецензією;

– копії дипломів бакалавра та магістра/спеціаліста й додатки до них;

особовий листок обліку кадрів із вклеєною фотографією;

– дві кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;

– рекомендацію або направлення (за наявності);

– у разі потреби документ про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю;

– документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт у формі книжечки або ІD-картка із реєстрацією місця проживання);

– військово-обліковий документ (у військовозобов’язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, а у призовників – посвідчення до призовних дільниць).

Після подання документів Приймальна комісія приймає рішення про допуск вступників до складання вступних іспитів до аспірантури.

Не допускається одночасне навчання за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) за державним замовленням, у тому числі за різними освітніми ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) та формами навчання.

Особу, яка для вступу до аспірантури та докторантури подає диплом, що виданий закордонним закладом вищої освіти, допускають до вступу на рівні з іншими вступниками. У разі успішного складання вступних випробувань в аспірантуру або позитивного рішення вченої ради щодо зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада перед зарахуванням вступника приймає рішення про визнання його диплома або надає обґрунтоване пояснення причин відмови в такому визнанні.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами Приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню.

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

 
 
 
Translate »